„Në një panair shtetëror ishte një ngjarje ku kuajt lidheshin para vagonëve për të parë peshën më të rëndë që një kalë mund të tërheqë. Secili prej të dy kuajve ka tërhequr 4.000 Kg. Këta dy kuajt më të fortë pastaj u lidhën së bashku në të njëjtën kamionçinë. Kuajt nuk tërhoqen

8.000 Kg - një dyfishim i thjeshtë i përpjekjeve të tyre individuale. Në vend të kësaj, ata së bashku, në punën e vërtetë në grup, tërhoqen

15.000 Kg.“

Kjo është sinergjia! Performanca e përgjithshme ishte më e lartë se shuma e performancave të veçanta. Dhe për arsye se kjo nuk vlen vetëm për kuajt, por gjithashtu edhe për njerëzit, ne nga heartbeat investojmë në bashkëpunim me persona dhe organizata të tjera, të cilët po ashtu punojnë me dhe për personat me aftësi të kufizuara.

 

Në këtë faqe ne prezantojmë materiale të ndryshme për punën me personat me aftësi të kufizuara dhe të afërmit e tyre.