Picto-Selector“ është një program kompjuteri, që ka më shumë se sa 28.000 piktura dhe mbështet komunikimin vizual. Ai përdoret në të gjithë botën nga prindërit, mësuesit dhe organizatat për të ndihmuar persona me aftësi të kufizuara që kanë probleme me dëgjimin dhe/ose të folurit. Gjithashtu "Picto-Selector" përdoret për personat me autizëm, të cilët zakonisht kuptojnë dhe e memorizojnë informacionin më mirë nëse atyre ju prezantohet ai në mënyrë vizuale.

Pamjet mund të paraqiten dhe të renditen sipas nevojës që persona të veçantë i kërkojnë dhe i përdorin.

"Picto-Selector" mund të daunlodohet falas nga interneti: www.pictoselector.eu/.

Për këtë program mund të zgjidhen gjuhë të ndryshme si për shembull anglisht, italisht, gjermanisht... por akoma jo në shqip.

 

Këtu janë disa shembui pamjesh nga Picto-Selector: