Projekti heartbeat ofron në këtë faqe interneti një platforme ku prezantohen shërbime dhe institucione nga e gjithë Shqipëria,

që punojnë me dhe për personat me aftësi të kufizuar të të gjitha moshave.

 

Shoqata e Rehabilitimit Fizik për Personat me Aftësi të Kufizuar - Tiranë

Informacioni i kontaktit:

Personi i kontaktit: Elton Bano (Kryetar i Shoqatës)

Elsid Sulaj (Drejtor Ekzekutiv)

Adresa: Tiranë, përballë Universitetit të Sporteve, Pallati i Kryqit të kuq, kati i II-të, hyrja III

Celular: 0694257315

E-Mail: shrfpak@gmail.com

Facebook: Shoqata e rehabilitimit fizik per personat me aftesi te kufizuar

 

Përshkrim i shkurtër:

Shoqata e Rehabilitimit Fizik për Personat me Aftësi të Kufizuar, me inicialet SHRFPAK, është shoqatë jo politike, jo fetare, joqeveritare, jofitimprurëse, e regjistruar në datën 29.10.2014, si Person Juridik dhe ushtron veprimtarinë e saj pa afat, në përputhje me legjislacionin shqiptar në fuqi dhe konform statutit dhe programit të saj.

· Shoqata, si pjesë e rëndësishme e komunitetit mjekësor, fokusohet në mbrojtjen e të drejtave të personave me aftësi të kufizuar, trajtimin 

  dhe rehabilitimin e tyre, në aspektin fizik dhe psikologjik.

· Sensibilizimi i popullatës mbi çështje të kujdesit shëndetësor dhe aftësisë së kufizuar, duke qenë aktiv në shumë veprimtari dhe projekte

  promovuese në fushën e rehabilitimit fizik.

· Shoqata fokusohet në ofrimin e shërbimit të fizioterapisë për të gjithë personat me aftësi të kufizuar (moshat pediatrike, të rritur dhe mosha

  geriatrike).

· Patologjitë e trajtuara: Hemiplegji, tetraplegji, distrofi muskulare, paralizat cerebrale infatile, sindroma down, pleksus brachialis, hidrocefali,

  morbus bechteriev, parkinson etj.

· Shërbimi ofrohet në terapi individuale.

· Çdo ditë, nga e hëna në të premte, personat me aftësi të kufizuar marrin këtë shërbim pa pagesë.