Projekti heartbeat ofron në këtë faqe interneti një platforme ku prezantohen shërbime dhe institucione nga e gjithë Shqipëria,

që punojnë me dhe për personat me aftësi të kufizuar të të gjitha moshave.

 

Shoqata Kombetare “Ne Ndihme te Handikapeve Mendore” te Shqiperise                                  Qendra Ditore “Aftesimi per Jeten”, Tirane

Informacioni i kontaktit:

Adresa: Rruga Qemal STAFA, “Kinostudio”, perballe I. K. Veterinare, Tirane

Tel: +355 (42) 376-014,

Celular: 068 29 698 89, 068 22 390 76

E-Mail: vangjeliduka43@gmail.com

facebook: Shoqata Ne Ndihme te Handikapeve Mendore, Tirana

 

Përshkrim i shkurtër:

Shoqata “Ne Ndihme te Handikapeve Mendore” te Shqiperise, u krijua si nje domosdoshmeri e kohes nga nje grup nismetaresh, prinder te femijeve me aftesi te kufizuara mendore, kujdestare te tyre ligjore dhe specialiste te fushave te ndryshme te jetes shoqerore.

Ajo eshte e strukturuar ne 31 dege te rretheve te vendit dhe perfaqeson mbi 45 mije persona me aftesi te kufizuara mendore.

 

Misioni i shoqates:

Permiresimi i kushteve te jeteses se personave me aftesi te kufizuara mendore te te gjithe grup-moshave dhe familjeve te tyre.

Te shpalle dhe te mbroje te drejtat e personave me aftesi te kufizuara mendore e fizike (Handikap Mendore e fizik), ne perputhje me legjislacionin Kombetar dhe Nderkombetar per te Drejtat dhe Lirite Themelore te Njeriut, si dhe te kerkoje dhe sugjeroje zbatimin korrekt te legjislacionit perkates, nga organet e pushtetit vendor dhe atij qendror.

Te luftoje per integrimin shoqeror te personave me aftesi te kufizuara mendore (Handicap Mendor).

Te ndikoje ne permiresimin e kushteve dhe te sherbimeve publike ekzistuese dhe ne ngritjen e sherbimeve te reja.

Te beje perpjekeje per ngritjen e sherbimeve te saja publike, per integrimin e personave me aftesi te kufizuara mendore.

Te ndikoje pa reshtur ne edukimin e opinionit publike dhe te nxise veprimtarine kerkimore shkencore, ne fushen e paaftesise mendore ne Shqiperi.

 

Nje rol te rendesishem ne kete drejtim kane luajtur jo vetem sensibilizimi i opinionit shoqeror nepermjet medias elektronike dhe asaj te shkruar, por dhe mbajtja e konferencave dhe seminareve, apo materialeve te ndryshme shkresore, buletine, flete-palosje etj, si dhe botimi dhe shperndarja e gazetes se shoqates, “E Drejta per Jeten”, e cila shkoi jo vetem ne cdo shtepi te familjeve te personave me aftesi te kufizuare, por madje ajo doli edhe per nje kohe te shkurter ne tregun e konkurences se lire.