Projekti heartbeat ofron në këtë faqe interneti një platforme ku prezantohen shërbime dhe institucione nga e gjithë Shqipëria,

që punojnë me dhe për personat me aftësi të kufizuar të të gjitha moshave.

 

Shoqata Ndihmoni Jetën - Help the Life Association

Informacioni i kontaktit:

Adresa: Fshati Prush, Komuna Vaqarr, Tiranë

Telefon: +355 44 80 33 70

Celular: +355 682084945, +355 682082190

E-Mail: info@helpthelife.org.al

Web: www.helpthelife.org

facebook: Help the Life Association

 

Përshkrim i shkurtër:

“Ndihmoni Jetën” është një organizatë jofitimprurëse kombëtare, e krijuar në vitin 1998, si një iniciativë e një grupi prindërish të fëmijëve dhe adoleshentëve me aftësi të kufizuar intelektuale dhe fizike.

Misioni ynë është:

Përmirësimi i kapaciteteve dhe ndryshimi i statusit social të fëmijëve, adoleshentëve, të rinjve dhe grupeve të tjera mbi këtë moshë që janë me AK. Mbrojtja e të drejtave të tyre me qëllim integrimin e tyre në familje dhe shoqëri.

Shoqata “Ndihmoni Jetën” ofron:

- Programe psiko-socio-edukative në një Qendër ditore shërbimesh për fëmijët dhe adoleshentët me AK intelektuale dhe fizike, të grup-moshës 6-30 vjeç, të qytetit të Tiranës

- Program ditor psiko-edukativ për fëmijët me çrregullime të spektrit të Autizmit mbi moshën 5 vjeç

- Mbështetje psiko-sociale për personat me AK dhe familjet e tyre, në banesën ku jetojnë, si dhe trajnime me kujdestarët

- Programe të Edukimit Gjithëpërfshirës për fëmijët me AK

- Programe të terapisë së të folurit

- Programe për vlerësimin e metodës se komunikimit të PAK dhe program përmirësimi të aftësive komunikuese

- Programe të trajnimit profesional dhe mundësi punësimi për të rinjtë me AK, në mënyrë që ata të jetojnë të pavarur

- Avokati dhe Lobim për të drejtat e personave me AK në vend.